image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti

Zajímavosti

Obyvatelstvo

V rovinatém, mírně zvlněném okolí převládají louky a pole, využívaná k zemědělským účelům a pro šlechtitelství. Rozsáhlé plochy zabírají školky okrasných dřevin. Klešicemi i Náklí prochází síť místních silnic ve směrech k Heřmanovu Městci, Pardubicím i Přelouči. Obcí vede také železniční trať z Heřmanova Městce do Chrudimi (provoz na ní byl zastaven v roce 2010) a několik autobusových linek.

Snad nejvyšší počet obyvatel - 495 - měla obec v roce 1850, kolem roku 1950 však klesl pod 300.

V obci je značný zájem o stavební parcely, proto se obecní úřad a nynější zastupitelstvo snaží získat pozemky pro výstavbu a tím následně zvyšovat počet obyvatel obce.

Znaky obce Klešice a místní části Nákle

Klečice - znak obce7. května 1996 udělil Parlament České republiky obci Klešice znak motivovaný její historií, 18. června 1998 prapor. Oba návrhy i vlastní vypracování jsou z dílny grafika a heraldika pana Stanislava Valáška, dnes již bytem v Heřmanově Městci. Znak obce má v pravé polovině stříbrný leknínový list v červeném poli, v levé zlaté polovině pak modrý hrozen vína. Obdobným způsobem je motivován obecní prapor, jeho barvy jsou odvozeny od znaku obce. List tvoří žlutá žerďová část a dva vodorovné pruhy - modrý a červený v poměru šířky k délce listu 2 : 3.

V dubnu 2001 rozhodla zastupitelstva obcí Klešice a Svinčany udělit místní části Nákle vlastní znak a prapor. Obojí pochází opět z dílny grafika a heraldika pana Stanislava Valáška z Heřmanova Městce. Ve znaku má tato místní část list platanu. Slouží pouze pro potřeby této místní části. Právo užívat znak a prapor obdrželi dne 12. května 2001 u příležitosti 115. výročí založení SDH také hasiči obce.

Znak - Nákle

Kulturní památky

Socha sv. Jana NepomuckéhoMezi zajímavé stavební objekty patří bývalá sýpka v panském dvoře, tzv. "špejchar" (dnes ve vlastnictví obce) a dům s naznačeným dřevěným hrázděním u silnice z Heřmanova Městce do Jezbořic (dnes soukromé vlastnictví). Na rozcestí u odbočky do vsi stojí zděná Boží muka ve tvaru sloupku s dvojitým křížkem nad prejzovou stříškou, na návsi před obecním úřadem je zděná zvonička a křížek se sochou sv. Jana Nepomuckého. Jeho další socha stojí u zábradlí mostku přes potok.

 

Zvonička v NákliV Nákli je u silnice k Přelouči zděná zvonička se zvonkem, zavěšeným v otevřeném zaklenutém oblouku a vedle ní je kovaný křížek s ukřižovaným Kristem.
Všechny drobné památky čekají na opravu – dočkají se konečně v roce 2003 ?

Činnost a vybavenost obce

Obec Klešice je členem Svazu měst a obcí, Elektrárenského a plynárenského sdružení obcí Východních Čech a mikroregionu HEŘMANOMĚSTECKO. 

Obec má od dubna 1998 zpracovaný a schválený Územní plán  a od prosince 1999 Program obnovy venkova. V květnu 2001 byly zahájeny práce na 1. změně ÚPSÚ, které stále probíhají. Nyní je schválen zastupitelstvem obce návrh 1.změny a koncem června 2002 proběhlo jednání o konceptu této akce. 

Obec má v obou místních částech vybudován vodovod, částečně dešťovou kanalizaci, kompletní digitalizaci telefonní sítě a od roku 1998 je místní část Klešice plynofikována. Plynofikace místní části Nákle byla provedena v roce 2000, společně s Obcí Svinčany. 5.7.2000 – na ukončení společného díla obcí Klešice a Svinčany – plynofikace místní části Nákle – byl vysazen na hranicích katastrů obou obcí strom Cyril. (Platan darovala firma Školky – alej Klešice pana Slavomíra Černého)

Vysazení stromu Cyril na hranicích katastrů Klešic a Svinčan

Vysazení stromu Cyril na hranicích katastrů Klešic a Svinčan 

Dobře pracuje místní knihovna, hasiči a velká pozornost je věnována kulturnímu životu
v obci.

Předškolní zařízení navštěvují a povinnou školní docházku děti plní nejvíce ve školách v Heřmanově Městci, případně Cholticích, výjimečně v Pardubicích. Lékařské služby i služby správních činností jsou v sousedním Heřmanově Městci.

Obecní úřad Klešice pořádá tyto pravidelné akce

  • Vítání občánkůVítání dětí (dle potřeby) - zpravidla v době Adventu 
  • Setkání s dříve narozenými  
  • Setkání k výročí obce (1x za 5 let) 

Obecní knihovna

Knihovník:                        Knihovna Marie Stará           
Půjčovní hodiny:               pondělí 17.00 – 19.00
Manipulační poplatek:    50,- Kč dospělí / rok 
                                             25,- Kč děti / rok

  • k dispozici 1.160 sv. knih (knižní fond je průběžně doplňován a je celý zpracován na počítači v programu LANius) - 8 titulů časopisů 
  • Internet pro veřejnost – k dispozici denně kromě úterý a pátku (vždy za přítomnosti starostky na OÚ) – zdarma

Dotační akce - výběr

1999

Vybudování místní komunikace se sítěmi“ pro nové stavební parcely v místní části Nákle- zahájena akce "Vybudování místní komunikace se sítěmi“ pro nové stavební parcely v místní části Nákle, která čeká v současné době na konečnou kolaudaci stavby. V lednu letošního roku byla zkolaudována kanalizace. Na tuto akci získala obec státní dotaci ve výši 240.000,- Kč (celková cena komunikace je cca 850.000,- Kč). Ve spolupráci s VČE připravujeme posílení elektřiny v této místní části obce – s ohledem na novou výstavbu. V současné době se v Nákli staví 4 RD, výstavba pátého by měla být zahájena v letošním roce. 

2000

Vybudování informačního centra pro občany obce- obec realizovala akci "Vybudování informačního centra pro občany obce" s připojením na Internet za pomoci dotace z POV (dotace 60.000,- Kč). Internet pro veřejnost zahájil činnost v lednu 2001. Centrum je umístěno v budově OÚ - v obecní knihovně.
- zahájení opravy veřejného osvětlení (výměna části sloupů VO), dotace z POV ve výši 100.000,- Kč.

2001

Rekonstrukce hřiště pro děti a veřejnost- zahájena za pomoci dotace z POV (200.000,-  Kč) „Rekonstrukce hřiště pro děti a veřejnost“, která byla dokončena na jaře letošního roku. V neděli 12. května 2002 bylo hřiště slavnostně otevřeno. Celkové náklady této akce činí cca 650.000,- Kč.
- pokračovala výstavba MK v Nákli ke stavebním parcelám

2002

- roce 2002 v rámci POV bude zrekonstruována „Lávka pro pěší“ přes Klešický potok zhruba za 250 - 300.000,- Kč (přislíbená dotace činí 119.000,- Kč). V tomto roce mají být rovněž v souvislosti s mikroregionem zahájeny práce na budování cyklostezek.

2003

- pro rok 2003 připravujeme žádosti o dotace na opravu drobných památek v obou místních částech obce a  v rámci mikroregionu HEŘMANOMĚSTECKO další dotační tituly.

Podnikání a hospodaření v Klešicích

Po roce 1989 nastal v hospodářské oblasti návrat k soukromému podnikání a hospodaření. Podniky Sempra a Jednota ukončily v obci svoji činnost. Nyní zde působí převážně soukromé  zemědělské a opravářské firmy, které zaměstnávají část místního obyvatelstva - např. Školky - alej,  Šlechtění semen, firmy Beran a Šafránek  provozují opravnu zemědělských strojů a provádí dodavatelsky zemědělské práce. Jsou zde také autoopravny a autodopravní firmy, 2 hostince, kuchyň a jídelna s vyvářením obědů (kuchyň ukončila vyváření obědů k 31.12.2001), velkoobchodní sklad i prodejna smíšeného zboží. Přibyla také firma topenářských prací s prodejnou. Zásobování obyvatel místní části Nákle zajišťuje v současné době soukromá podnikatelka ze Svinčan. 

Dále jsou v obci drobní živnostníci - osoby samostatně výdělečně činné - které provozují nejrůznější služby, např. zednické, truhlářské, instalatérské a topenářské.

Další zaměstnaní občané dojíždějí za prací převážně do Heřmanova Městce, Chrudimi a Pardubic. Přesto i v naší obci jsou nezaměstnaní, jejich počet se zvyšuje zejména v současné době v souvislosti s ukončením činnosti velkých podniků v Chrudimi a v Pardubicích.